ЗА ПРОЕКТА

С проект „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ дадохме възможност на младежките работници от 7 държави да обменят и получат умения и методи за работата им с  работещи с младежи в риск , както и за тяхното професионално развитие. Да обменят идеи за активизиране на младежите в риск и да дискутират възможности за развитие. Всяка от партньорските организации има специфична група от младежи в риск с които работи. Младежките работници от партньорските организации имаха необходимост от интернационализация и обмен на добри практики в работата с млади хора в рискови ситуации за да споделят и надградят професионалните си умения.

Живеем в дигитална ера, която непрекъснато се развива. Успоредно с това сред младите хора се регистрират все повече случаи на изключване, изолация, неадекватно поведение.

Обществото, особено младите хора, не се справя с толкова много промени. Причините могат да бъдат множество, от безразличие до липса на специализирано образование, а ефектите могат да бъдат драматични. Това генерира промени в поведението, със сериозни последици, особено за младите хора, с акцент върху тези с по-малко възможности – младежите в риск.

Прекия ни контакт с младежки работници от други държави по време на младежки обмени ни убеди, че всяка организация е уникална и със собствени подходи за работа с младежи в риск в своите проекти. Искаме да дадем шанс на младежките работници, а чрез тях – и на младежите в риск за развитие.  

В този контекст проектът предложи на младежките работници възможност да разширят уменията си в тази област, за да рационализират текущите дейности на организациите в подкрепа на социалното включване на маргинализирани младежи чрез прилагане на неформални методи и добри практики, натрупани при изпълнение на дейностите.

Темата беше много важна за партньорските организации, заради нашите интереси, желанието за придобиване на нови знания и компетенции, което допринася за разширяване на възможностите на всяка НПО за работа с младежи в риск особено по време на криза, в каквато живеем в последните години.

Водеща цел на проекта е да дадем шанс на младежките работници, а чрез тях – и на младежите в риск за развитие дори по време на криза. Да създаде условия за взаимодействие между младежките работници, участващи в дейностите, като им осигурите пространство за споделяне на опит, знания и учене по конструктивен начин от обучаващите, както и един от друг.

Специфични цели са: да се повиши вниманието относно различните образователни методи за работа с младежи в риск в криза и да се окаже подкрепа чрез използването на различни техники и инструменти