РЕЗУЛАТИ

Компетенции, развити в резултат на участието в мобилността на база на докладите на участниците

• Комуникация на майчин език: 14 (38,89%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 7 (19,44%); със“ съгласен“ 7(19,44) %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; ,4 (11,11%), с„по-скоро не“;  4(11,11) %) с ,,определено не“.

• Практически умения (напр. планиране и организация, управление на проекти и др.):  23 (63,89%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 9 (25%); със“ съгласен“ 2(5,56 %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; ,2 (5,56%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

• *Аналитични умения:  22 (61,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 12 (33,33%); със“ съгласен“ 2(5,55 %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.• Инициативност и предприемчивост: 22 (61,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 11 (30,56%); със“ съгласен“ 2(5,56 %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; ,1(2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

• Да се ​​научим да учим:  19 (52,78%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 11 (30,56%); със“ съгласен“ 2(5,56 %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1(2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

• Социални и граждански компетенции:  28 (77,78%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 6 (16,67%); със“ съгласен; 1(2,78%),  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

• Емоционални умения (например по-голямо самочувствие и др.): 28 (77,78%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 6 (16,67%); със“ съгласен; 1(2,78%),  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Културно съзнание и изразяване: 33 (91,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“2(5,56 %) със“ съгласен“; 1 (2,78%)“;  няма колебаещи се и напълно несъгласни

Ефекти върху участниците в професионално отношение

Научих за добрите практики, прилагани в чужбина:  26 (72,22%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 5 (13,89%); със“ съгласен“; 0(0 %)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 2(5,56%) с „по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Придобих практически умения, свързани с настоящата ми работа и професионално развитие: 33(91,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 0(0 %)) със“ съгласен; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %)) с„по-скоро не“;  1 (2,78%) с ,,определено не“.

Експериментирах и разработих нови начини на обучение и методи за обучение: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 13 (36,11%) със “ съгласен; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с „по-скоро не“;  1 (2,78%) с ,,определено не“.

Споделих собствените си знания и умения с млади хора и други младежки работници: 24 (66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9 (25%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Повиших качеството на проектите, по които работя: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 13 (36,11%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Развих уменията си в използването на ИКТ инструменти (напр. компютър, интернет, платформи  за сътрудничество, софтуер и др.):  18 (50%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 12(33,33%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 3(8,33%),  с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Укрепих / подобрих своите организационни / управленски / лидерски умения: 24(66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 8 (22,22%) със “съгласен“; 1(2,78%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  2(5,56%),  с ,,определено не“.

Укрепих или разширих мрежата си от професионални контакти или създадох нови контакти: 24(66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 11(30,56%) със “съгласен“; 1(2,78%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Засилих сътрудничеството си с партньорска организация: 21 (58,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 11(30,56%) със “съгласен“; 4(11,11%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Установих сътрудничество с институциите на пазара на труда: 15 (41,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 7(19,44%) със “съгласен; 9(25%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 5 (13,89%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Установих сътрудничество с институциите на гражданското общество: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9(25%) със “съгласен“; 7(19,44%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“;  0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Удовлетворението ми от работата, която върша, се увеличи: 21 (58,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 10 (27,78%) със “съгласен“; 3(8,33%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 2(5,56%),  с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Възможностите ми за работа се увеличиха:  20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9 (25%) със “съгласен“; 6(16,87%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Ефекти върху личностното развитие

Моите социални, езикови и/или културни компетенции са се увеличили: 30 (83,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 6(16,87%) със “съгласен“; 0(0 %) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Сега участвам в обществения и политически живот: 27 (75%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 4 (11,11%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Повече ме интересуват европейските въпроси: 29 (80,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 6(16,87%),   със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

По-добре съм наясно с общите европейски ценности (като човешки права, демокрация, толерантност, равенство между половете): 27 (75%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 8 (22,22%) със“ съгласен; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Станах по-отворен към мултикултурализма на Европа: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“;4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%), с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Чувствам се по-европеец от преди: 29 (80,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 1 (2,78%), със “съгласен“; 6 (16,67%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Станах по-наясно с важността на езиковите умения за личностно и професионално развитие: 33 (91,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“;1 (2,78%) със “съгласен“; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

В бъдеще смятам да се включа по-активно в дейности, включващи хора от по-малко привилегировани групи: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Занимавам се повече с дейности срещу дискриминацията, нетолерантността, ксенофобията или расизма: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Осъществих контакти с хора от други страни, които са полезни за моето участие в социални или политически въпроси: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със “съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.